ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้จัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน โดยประชาชนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รวมไปถึงข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องผ่านระบบดังกล่าวด้วย

https://petition.sto.go.th/register

ใส่ความเห็น