รายนามผู้บริหาร

รายนามประชาสงเคราะห์จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับที่ชื่อ – นามสกุลปีที่ดำรงตำแหน่ง
1นายเพิ่มศักดิ์ วาทะวัชพ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2521
2นายจรัส สุกกระพ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2523
3นายวัลลภ พลอยทับทิมพ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2526
4นายกำจัด ดิศวัฒน์พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2527
5นายจรัส สุกกระพ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2530
6นายอาบ พรรณสังข์พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2531
7นายจรัส สุกกระพ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2533
8นายทองดี สุขสกุลพ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2534
9นายเจริญ ทิพยกุลานนท์27 ก.ย. 2534 – 9 มิ.ย. 2537
10นางสาวประนอม ช่างเจริญ10 มิ.ย. 2537 – 16 ต.ค. 2539
11นายธนียะ กระต่ายทอง17 ต.ค. 2539 – 1 ต.ค. 2542
12นางสาวฐิติมา บุนนาค4 ต.ค. 2542 – 1 ก.พ. 2544
13นายพนพ สัตโยภาส1 ก.พ. 2544 – 30 เม.ย. 2544
14นายเสรีย์ วชิรถาวรชัย1 พ.ค. 2544 – 16 ต.ค. 2545

รายนามพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับที่ชื่อ – นามสกุลวันที่ดำรงตำแหน่ง
1นายเสรีย์   วชิรถาวรชัย16 ตุลาคม 2545 – 3 ตุลาคม 2546
2นายธนียะ   กระต่ายทอง6 ตุลาคม 2546 – 7 ตุลาคม 2548

รายนามพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กำแพงเพชร

ลำดับที่ชื่อ – นามสกุลวันที่ดำรงตำแหน่ง
1นายสมคิด    สมศรี11 ตุลาคม 2548 – 31 มกราคม 2551
2นายสุริยน   ฉายดิลก1 กุมภาพันธ์ 2551 – 2 พฤศจิกายน 2552
3นายโอภาส   บูรณะกิจไพบูลย์4 พฤศจิกายน 2552 – 30 กันยายน 2554
4นายสมเด็จ   แน่นอุดร5 ตุลาคม 2554 – 31 ตุลาคม 2555
5นายสุทธิ   จันทรวงษ์ 1 พฤศจิกายน 2555 –  15 พฤศจิกายน 2559
6นางเบญจมาส   สมศรี 9 มีนาคม  2560 – 11 มกราคม 2561
7นางเตือนใจ   คงสมบัติ25 มกราคม 2561 – 30 เมษายน 2562
8นางอรัญญา สีหมอก25 กันยายน 256230 กันยายน 2565
9นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล3 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน