โครงสร้างและบทบาทหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัดรวมทั้งรายงานสถานการณ์ทางสังคม และเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
(๒) ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการและกิจการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 
(๓) ส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๕) ส่งเสริมและประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งการส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย 
(๖) กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้ดำเนินการตามกฎหมาย นโยบายของกระทรวง
และติดตามและประเมินผล แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการ 
และหน่วยงานสังกัดกระทรวง ในระดับจังหวัด 
(๗) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
(๘) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของกระทรวง 
(๙) รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสังคม ในระดับจังหวัด
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
บทบาทและอำนาจหน้าที่
 • งานการเงินและบัญชีและงบประมาณ
 • งานพัสดุ
 • งานบริหารบุคคล
 • งานกิจกรรมพิเศษ
 • งานอื่น ๆ ที่มิใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะการทั่วไป

กลุ่มนโยบายและวิชาการ
บทบาทและอำนาจหน้าที่
 • ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อเสนอแนะการกำหนดนโยบายระดับจังหวัด
 • ประสานการจัดทำยุทธศาสตร์แผนงานโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัดให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
 • พัฒนาระบบ รูปแบบกลไกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาสังคม
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
 • เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและ ระบบการเฝ้าระวังและการเตือนภัย
 • เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการและรายงานผล
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
บทบาทและอำนาจหน้าที่
 • ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมของหญิง ชาย
 • ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและคุณภาพชีวิตของ ประชาชน
 • ประสานและดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจด้านการพัฒนาสังคมของกระทรวง ฯ
 • จัดบริการสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย
 • ส่งเสริม ประสานงาน และให้บริการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามเป้าหมายของกระทรวงฯ รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่ มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย
 • ดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่เป็นภารกิจด้านการจัดสวัสดิการทางสังคม การสงเคราะห์ และการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย
 • ประสานและดำเนินการเพื่อพิทักษ์ และคุ้มครองสิทธิประชาชนตาม กฎหมาย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์บริการคนพิการ
บทบาทและอำนาจหน้าที่
 • ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการปฏิบัติงานและการเสนอนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
 • ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ และสถานการณ์เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการรวมทั้งจัดทำแผนงาน และติดตามประเมินผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 • บริหาร จัดการ และพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • จัดทำแผนงานการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง การดำเนินงาน และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดงบประมาณให้แก่องค์กรด้านคนพิการ เพื่อให้สามารถดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ และพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดำเนินงาน และการกำกับดูแลศูนย์บริการคนพิการทุกประเภท
 • ดำเนินการและส่งเสริมกิจการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้จัดตั้งขึ้นทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
 • ตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีให้แก่คนพิการ
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย