โครงสร้างและบทบาทหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัดรวมทั้งรายงานสถานการณ์ทางสังคม และเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
(๒) ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการและกิจการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 
(๓) ส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๕) ส่งเสริมและประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งการส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย 
(๖) กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้ดำเนินการตามกฎหมาย นโยบายของกระทรวง
และติดตามและประเมินผล แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการ 
และหน่วยงานสังกัดกระทรวง ในระดับจังหวัด 
(๗) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
(๘) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของกระทรวง 
(๙) รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสังคม ในระดับจังหวัด
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
บทบาทและอำนาจหน้าที่
 • งานการเงินและบัญชีและงบประมาณ
 • งานพัสดุ
 • งานบริหารบุคคล
 • งานกิจกรรมพิเศษ
 • งานอื่น ๆ ที่มิใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะการทั่วไป

กลุ่มนโยบายและวิชาการ
บทบาทและอำนาจหน้าที่
 • ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อเสนอแนะการกำหนดนโยบายระดับจังหวัด
 • ประสานการจัดทำยุทธศาสตร์แผนงานโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัดให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
 • พัฒนาระบบ รูปแบบกลไกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาสังคม
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
 • เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและ ระบบการเฝ้าระวังและการเตือนภัย
 • เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการและรายงานผล
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
บทบาทและอำนาจหน้าที่
 • ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมของหญิง ชาย
 • ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและคุณภาพชีวิตของ ประชาชน
 • ประสานและดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจด้านการพัฒนาสังคมของกระทรวง ฯ
 • จัดบริการสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย
 • ส่งเสริม ประสานงาน และให้บริการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามเป้าหมายของกระทรวงฯ รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่ มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย
 • ดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่เป็นภารกิจด้านการจัดสวัสดิการทางสังคม การสงเคราะห์ และการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย
 • ประสานและดำเนินการเพื่อพิทักษ์ และคุ้มครองสิทธิประชาชนตาม กฎหมาย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์บริการคนพิการ
บทบาทและอำนาจหน้าที่