20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

“สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”

คำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ (20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ)

“ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” (Participation, Development and Peace) ซึ่งมีความหมายต่อเยาวชน ทุกคนสามารถยึดถือและนำไปปฏิบัติ ดังนี้

➡️ร่วมแรงแข็งขัน (Participation) หมายถึง เยาวชนรวมกลุ่มกันเพื่อแสดงพลังสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ

➡️ ช่วยกันพัฒนา (Development) หมายถึง เยาวชนควรพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

➡️ ใฝ่หาสันติ (Peace) หมายถึง เยาวชนต้องช่วยกันสร้างสันติ โดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัวของตนเอง แล้วขยายไปยังชุมชน และประเทศชาติ

ใส่ความเห็น