โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” Youth Volunteer for APEC”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ
(APEC Women and Economic Forum – WEF) ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีรายสาขาภายใต้กลไกหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ (Policy Partnership on Women and the Economic – PPWE) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในโอกาสที่กระทรวงฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม PPWE และการประชุมที่เกี่ยวข้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพและเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม รวมถึงได้รับการพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการประชุมนานาชาติ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนเข้าใจความสำคัญของการประชุมเอเปค

ดังนั้น กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีภารกิจประการหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” Youth Volunteer for APEC” โดยมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบการประชุมนานาชาติ กรอบความร่วมมือเอเปคบทบาทและผลประโยชน์ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค บทบาทและภารกิจของกระทรวงพม.ในการจัดประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ
2.เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปคที่จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในประเทศไทย
3.เพื่อให้มีเครือข่ายเยาวชนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ และมีความพร้อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่อาคันตุกะสัมพันธ์ (Liaison Officer) และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ ในโอกาสต่อไปในอนาคต
4. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่่ส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากเขตเศรษฐกิจเอเปค

*** สำหรับผู้ที่สนใจ โปรด Scan QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ***

ใส่ความเห็น