ฉบับเดือนธันวาคม 2564

“สร้างสังคมคุณธรรมรวมพลังต้านทุจริต Anti-Corruption Create a Moral Society”

สมุดภาพอินโฟกราฟฟิก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ป.ป.ช.

สามารถอ่านต่อและดาวน์โหลดได้ที่นี่


มาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ : กลไกลสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นรูปธรรม

สามารถอ่านต่อและดาวน์โหลดได้ที่นี่


Motion Graphic ชุดที่ 1 หลักสูตรต้านทุจริต


“ไม่สายเกินไป” ภาพยนตร์สั้นเพื่อการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมสั้นเพื่อการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

ใส่ความเห็น