สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ขอเผยแพร่สาระการเรียนรู้ ในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของสื่อสาระการเรียนรู้ในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย ได้ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้อ “หนังสือสั่งการกลุ่มงานอำนวยการ” หัวข้อย่อย “งานธงชาติไทย”

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://accounts.mail.go.th/home/manita.c@opm.go.th/Briefcase/สื่อประชาสัมพันธ์ธงชาติไทย ปี ๒๕๖๕

ใส่ความเห็น