สิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ใส่ความเห็น