สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมผลการวิเคราะห์เรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็น

2. แนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรค โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความคิดร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ ดังนี้

2.1 การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคลล้องกับปัญหาหรือสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงสร้างการรับรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

2.2 ขอให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก นำเสนอข้อมูลลที่ถูกต้องทันสมัย ตรงประเด็นเข้าใจง่าย และประชาสัมพันธ์เน้นย้ำอย่างต่อเนื่อง

2.3 ควรมีการบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเหตุเดือดร้อนรำคาญเรื่องเสียงดังรบกวนตั้งแต่การระงับเหตุ การบังคับใช้กฎหมาย และการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

2.4 ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่มีความพร้อมและมีระบบสารสนเทศเรื่องร้องทุกข์บูรณาการฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และให้หน่วยงานกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนทราบเป็นระยะ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชนในไตรมาส 2 ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – Google Drive

ใส่ความเห็น