ผลงานที่ได้รับรางวัลประกวดสื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal”

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมการประกวดประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเนื่องในเดือนแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Pride Month) โดยจะแบ่งประเภทสื่อ เป็น 2 ประเภท ได้แก่ คลิป และ E-Poster ประเภทผู้สมัครได้แก่ ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป และได้ดำเนินจัดกิจกรรมประกาศผลและมอบรางวัลฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ดังนี้

รางวัลประเภทคลิป : https://drive.google.com/drive/folders/1y_x60vsVnWpf3y-TSHL8WDwbXqIf8NX0?usp=sharing

รางวัลประเภท E-Poster : https://drive.google.com/drive/folders/1buqODXqVtHMBbrJwtAjOR5ZjUfTuroch?usp=sharing

ใส่ความเห็น