ประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมป่าไม้

ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดให้สถาบันหรือองค์กรอื่นดำเนินการรับรอง
แหล่งที่มาของไม้ และรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้า
หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แทนกรมป่าไม้
พ.ศ. 2564

ใส่ความเห็น