การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ์ การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2563

 แบบ กสส.01

ใส่ความเห็น