ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีความครอบคลุมทุกมิติ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และเป้าหมายการพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ทางเว็บไซต์จังหวัดกำแพงเพชร https://www.kamphaengphet.go.th หัวข้อ “แผนพัฒนาจังหวัด

ใส่ความเห็น