ประกาศรับสมัครคัดเลือก บุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566

  กรมอนามัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด องค์ความรู้ เทคโนโลยี และความสำเร็จด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีการดำเนินการคัดเลือกบุคคล และองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award) ปี 2566 เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่ใช้ความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์ ส่งเสริมการทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  จนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานและบุคคลทั่วไป ซึ่งการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดังกล่าว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญรางวัล Princess Health Award เพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดี พัฒนาความก้าวหน้าและมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลากรและหน่วยงานอื่นๆ

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการคัดเลือกกบุคคล

และองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award) ปี 2566

ได้ที่ QR Code ด้านล่าง

(Click)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มอนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

  1. คุณอัญชลินทร์ ปานศิริ  โทรศัพท์ 0 2590 4572
  2. คุณอัจฉราภา กลิ่นสุวรรณ โทรศัพท์ 0 2590 4526

ใส่ความเห็น