งานประเพณี “สารทไทย – กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี “สารทไทย – กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ณ วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ตำบลนนครชุม บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เพื่อสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดกำแพงเพชรให้คงอยู่ยั่งยืน ส่งเสริมอาชีพการปลูกกล้วยไข่ ให้คงเอกลักษณ์เป็นผลไม้ประจำถิ่น สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา สร้างคุณค่า และชื่อเสียงแก่พืชเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ใส่ความเห็น