ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลประชาบดี ประจำปี 2563

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
ขอแสดงความยินกับ นายกอบเกียรติ แก่นสาร
ผู้ได้รับรางวัลประชาบดี ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2563

ประกาศ http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/buz…/20201028180132-107.pdf

ใส่ความเห็น