กำแพงเพชร ต้องชนะ COVID-19 #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

กำแพงเพชร ต้องชนะ COVID-19 #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

จังหวัดกำแพงเพชร เคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อรับมือ COVID-19 ระลอกใหม่

D เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น

M สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 100%

H ล้างมือบ่อยๆทุกสถานที่มีจึดล้างมือ

T ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการ

T ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ/หมอชนะ

หากมีข้อสงสัย หรือ สอบถาม ศูนย์ประสานงานฯ COVID-19 จังหวัดกำแพงเพชร โทร 055705004

ใส่ความเห็น