กฏหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

กฎหมาย /ระเบียบ  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ดาวน์โหลด 
   
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ดาวน์โหลด 
   
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐฯดาวน์โหลด 
 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด 
 กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด 
 กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯดาวน์โหลด 
 กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ 2560ดาวน์โหลด 
 กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560ดาวน์โหลด 
 กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560ดาวน์โหลด 
    
 ระเบียบ สนย.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมดาวน์โหลดยกเลิก
 ระเบียบ สนย.ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์ พ.ศ. 2549ดาวน์โหลดยกเลิก
    
หนังสือเวียนตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ปี 2560ว. 220 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุฯดาวน์โหลด 
 ว. 322 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GPดาวน์โหลด 
   
ตัวอย่างแบบฟอร์ม(ตัวอย่างแบบฟอร์ม ขอขอบคุณ คุณ ป.ชญาณเกียรติ)  
แบบฟอร์ม การดำเนินงานจัดหาพัสดุ (หน่วยงานโรงเรียน)ดาวน์โหลด 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานดาวน์โหลด 
   
ไฟล์ความรู้คลิป จากไฟล์ youtube 
 ตอนที่ 1 บรรยายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ดาวน์โหลด 
 ตอนที่ 2 บรรยายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ดาวน์โหลด 
 (ที่มา : กองพัสดุ กรมชลประทาน) 
   
 เอกสารบรรยาย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560ดาวน์โหลด 
    
 ไฟล์บรรยายความรู้เกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560ดาวน์โหลด 
 บรรยายโดย อัมพวรรณ พุกดำ วิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง  
   
 บรรยาย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ ชั้น 3 กองฝึกอบรม กรมทางหลวง
  
 ไฟล์ความรู้ ตอนที่ 1ดาวน์โหลด 
 ไฟล์ความรู้ ตอนที่ 2ดาวน์โหลด 
 ไฟล์ความรู้ ตอนที่ 3ดาวน์โหลด 
 ไฟล์ความรู้ ตอนที่ 4ดาวน์โหลด 
 ไฟล์ความรู้ ตอนที่ 5ดาวน์โหลด 
 ไฟล์ความรู้ ตอนที่ 6ดาวน์โหลด 
    
คู่มือที่เกี่ยวข้อง   
 สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด 
 คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GPดาวน์โหลด 
 คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด 
 คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกดาวน์โหลด 
    

ใส่ความเห็น