ข้อมูลเปิด ITA – 2565

ข้อมูลเปิดภาครัฐตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2565
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 | ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดรายการรายละเอียดลิ้งค์
O1โครงสร้าง(1) มีการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของกระทรวงให้เป็นปัจจุบัน อาทิ แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้นโครงสร้าง/อำนาจหน้าที่แผนภูมิโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภารกิจ/อำนาจหน้าที่
O2ข้อมูลผู้บริหาร(2) แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน(ชื่อ- นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ) ผู้บริหารสูงสุด(ปพม.) และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กำหนด แผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2564คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำคณะผู้บริหารฝ่ายการเมืองฝ่ายข้าราชการประจำ
O3อำนาจหน้าที่(3) แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโครงสร้าง/หน้าที่/วิสัยทัศน์กฎกระทรวง พม.กฎกระทรวง พม. (ฉบับที่ 2)
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน(4) แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ สป. 5 ปีแผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพคนไทยตามช่วงวัย พ.ศ. 2561-2579แผนปฏิบัติการประจำปี
O5ข้อมูลการติดต่อ(5) แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงานติดต่อเรา
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(6) แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานกฎหมาย พม.
O7ข่าวประชาสัมพันธ์(7) แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564ข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์
O8Q&A(8) แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คาตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้นถาม-ตอบ
O9Social Network(9) แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้นระบบ intranetหน้าเว็ปซ์กระทรวงฯFacebook กระทรวงฯQR CODE กระทรวง พม.Youtube กระทรวง พม.มัลตีเดีย
O10แผนดำเนินงานประจำปี(10) แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564แผนงาน สป.พม.แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563-2565) สป.พม.
แผนปฏิบัติกระทรวง พม.แผนปฏิบัติการประจำปีแผนปฏิบัติการรายไตรมาส
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(11) แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดำเนินงาน๕ประจำปี มีเนื้อหา หรือรายละเอียด ความก้าวหน้า ยกตัว อย่างเช่น ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564ข้อมูลงบประมาณ
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี(12) แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดาเนินงานประจำปีมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้นเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563ข้อมูลงบประมาณรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564แผนบูรณาการการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 62
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(13) แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดคู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ประจำปี 2562 ของกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สป.พม.”คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ประจำปี 2562 ของกองการต่างประเทศ สป.พม.”คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda)พจนานุกรมศัพท์ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนคู่มือและแนวทางการปฏิบัติ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนASEAN Regional Guidelines on Violence against Woman and Girls Data Collection and Use
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ(14) แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือสาหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้นข้อมูลการให้บริการ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(15) แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงานเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการคู่มือ สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลสถิติการให้บริการระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยด้านการด าเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(E-AHT)
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(16) แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ
O17O17(17) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ ผู้ขอรับบริการ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานe-Service
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(18) แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สป.พม.
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีรอบ 6 เดือน(19) แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564ข้อมูลงบประมาณ
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(20) แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปี 2563
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ(21) แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564แผนจัดซื้อจัดจ้าง
O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(22) แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564ข่าวจัดซื้อจัดจ้างราคากลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(23) แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้นจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายเดือน)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2663
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี(24) แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้นเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
O25การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(25) เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมเป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามขอ งหน่วยงานนโยการบริหารทรัพยากบุคคลแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง พม. เรื่อง แนวทางการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ สป.พม.ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวง พม.
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(26) เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้นเป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลข่าวบุคลากรการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ชพ.
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(27) แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการพัฒนาบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(28) เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้นการสรรหาโดยการสอบแข่งขับเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการการอนุมติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญขออนุมัติหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทน พรก.ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯรายการสรุปการประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมแบบรายงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 สป.พม.รายการ การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ(29) แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียด วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบขั้นตอนกระบวนการจัดการเรืองร้องเรียนทุจริต
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ(30) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานร้องเรียนการทุจริตQR CODEช่องทางร้องเรียน สำนักนายกรัฐมนตรี
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ(31) แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีสถิติ รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น(32) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานสายตรงปลัดพัชรีถาม-ตอบศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300กล่องข้อความ Facebookข้อมูลบริการQR CODE พม.โปร่งใส
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(33) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564กล่องข้อความ Facebookข้อมูลบริการQR CODE พม.โปร่งใสสายตรงปลัดพัชรี
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(34) แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างสุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงานเจตตำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(35) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารรมว.พม. มอบนโยบาย
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(36) แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O37การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต(37) แสดงการดำเนินการที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(38) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตชัดเจน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(39) แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทจริต
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน(40) แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O39 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าแต่ละโครงการ รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(41) แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินโครงการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(42) แสดงการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2563 มีข้อมูลรายละเอียดวิเคราะห์ เช่น ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น มีมาตรการขับเคลื่อนที่สอดคล้องตามผลวิเคราะห์การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติกำกับติดตาม และรายงานผล เป็นต้นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(43) แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานจากข้อ O42 ที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน