โครงการการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม : New Gen Start – up เพื่อสังคม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม : New Gen Start – up เพื่อสังคม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการประกอบอาชีพ มีพื้นที่ที่สนับสนุนการทำธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคม โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการเพิ่มช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ New Generation และกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มีธุรกิจอยู่เดิมแล้วให้สามารถ
นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการวิเคราะห์การทำธุรกิจเสริมหารายได้ให้แก่ตนเองและเพื่อสังคม ส่งเสริม
และพัฒนาให้เด็กและเยาวชนสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัย มีความรู้พื้นฐานโดยรอบ สามารถก้าวทันนโยบายของรัฐและการพัฒนาในภาพรวมระดับประเทศ และพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงาน บนแพลตฟอร์มดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความคิด ความเชื่อมั่น
ในธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และคุณค่าในตัวเอง สร้างความตระหนักรู้ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และจัดทำช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Platform) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 550 คน ประกอบด้วย ภาคกลาง 250 คน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100 คน
ภาคเหนือ 100 คน
ภาคใต้ 100 คน

การประกาศรับสมัคร : สมัครผ่าน Google form
ภาคกลาง (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 1 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2567
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 2567
ภาคเหนือ 1 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2567
ภาคใต้ 1 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2567

ใส่ความเห็น