หลักสูตรอบรม “รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

หลักสูตรอบรม “รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) ของสถาบันพระปกเกล้า  ขอเชิญชวนบุคลากร ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา เข้าอบรมหลักสูตร “รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) และสื่อความรู้เกี่ยวกับ “ความรู้การเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ของสถาบันพระปกเกล้า ทางเว็ปไซต์ https://kpi-elearning.com/

ใส่ความเห็น