หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1 (Smart City Leadership Program : SCL)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดกำแพงเพชรประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ/หน่วยงานสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program : SCL) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-26 พฤษภาคม 2565 โดยเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมแนวทางการสร้างโครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ การประยุกติ์ใช้เทตโนโลยีดิจิทัลในาทุกมิติทั้งภาตรัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีรูปแบบการออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการดูงานภายในประเทศ ผู้ที่สนใจมาสามารถสมัครเข้าร่วมตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนหลักสูตรเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/188APXDjXJ9woIGnPALi0UKCsxH3Ogwg6

ใส่ความเห็น