สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ขอประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance พม. ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗”

ใส่ความเห็น