พม. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน

พม. ประกาศยกเลิกการใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านแล้ว เว้นแต่ถ้ามีการมอบอำนาจให้คนอื่นดำเนินการแทน ยังมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารอยู่

ใส่ความเห็น