พม.กำแพงเพชร ขอเชิญดาวน์โหลด QR code “พม” โปร่งใส

ขอเชิญดาวน์โหลด QR code “พม” โปร่งใส เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์