ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่ารการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพิการ

ตามประกาศจังหวัดกำแพงเพชร ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่ง นิติกร ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร นั้น
บัดนี้ ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่ง นิติกร เรียงตามลำดับคะแนน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ใส่ความเห็น