ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เม.ย.65

สวัสดีครับท่านผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ในเดือนเมษายน 2565 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้เผบแพร่บทความรู้เกี่ยวกับพรบ. ข้อมูลข่าวสารจำนวน 5 เรื่องด้วยกัน ท่านสามารถกดเข้าไปอ่านตามหัวข้อเรื่อง ที่ท่านใจได้เลยครับ

หากท่านใดสนใจที่จะอ่านบทความเพื่อสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ www.oic.go.th