ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2567

การรับฟังความคิดเห็นของพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

ใส่ความเห็น