การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

การสมัคร : โดยส่งเอกสารผลงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมภาพประกอบ รายละ/แห่งละ/คณะละ 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา จำนวน 1 ชุด) พร้อมแผ่นซีดีหรือวีดิโอที่บันทึกข้อมูลผลงานพร้อมภาพประกอบ รายละ/คณะละ 2 แผ่น ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ภายใน วันที่ 2 มิถุนายน 2565 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเอกสารการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ใส่ความเห็น