DashBoard – ศูนย์ข้อมูลทางสังคม

จังหวัดกำแพงเพชร

กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสงฯล้ำค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก

Slider

จังหวัดกำแพงเพชร

ประชากร 705,775 คน
ครัวเรือน 285,190 ครัวเรือน
ชาย 359,079 คน (50.67%)
หญิง 349,696 คน (49.33%)

เขตการปกครอง

ท้องที่
11 อำเภอ
78 ตำบล
963 หมู่บ้าน
ท้องถิ่น
อบจ. 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 22 แห่ง
อบต. 64 แห่ง

องค์กรเครือข่ายทางสังคม

องค์กรเครือข่ายด้านสังคม
– สภาเด็กและเยาวชน 101 องค์กร
– ศูนย์พัฒนาคอบครัวในชุมชน 74 แห่ง
– ศูนย์บริการคนพิการ 20 แห่ง
– ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล 79 แห่ง
– ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 28 แห่ง
– องค์กรสวัสดิการสังคม 88 แห่ง
– กองทุนสวัสดิการชุมชน 75 แห่ง
– องค์กรสาธารณประโยชน์ 24 องค์กร

ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

ครัวเรือนเปราะบาง 3 ระดับ
ระดับ 1 จำนวน 24,705 คร.
ระดับ 2 จำนวน 76,320 คร.
ระดับ 3 จำนวน 17,362 คร.

สถานการณ์เชิงกลุ่มเป้าหมาย

เด็ก

เด็ก (0-15 ปี) ทั้งสิ้น
118,933 คน
ชาย 61,644 คน
หญิง 57,289 คน
(16.78%)

เยาวชน

เยาวชน (18-25 ปี) ทั้งสิ้น
71,246 คน
ชาย 36,321 คน
หญิง 34,925 คน
(10.05%)

สตรี

สตรีวัยแรงงาน ทั้งสิ้น
215,323 คน
(30.37%)
แม่เลี้ยงเดี่ยว 1,633 คน

ครอบครัว

จำนวนบ้าน 285,190 หลังคา
จำนวนครอบครัวที่มีอยู่จริง 172,933 ครัวเรือน

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ ทั้งสิ้น
141,148 คน
ชาย 77,480 คน
หญิง 63,668 คน
(19.91%)
ติดเตียง (ADL0-4) 394 คน
ติดบ้าน (ADL5-11) 1,179 คน

คนพิการ

คนพิการ ทั้งสิ้น
31,324 คน
ชาย 15,922 คน
หญิง 15,402 คน
(4.42%)

สถานการณ์เชิงประเด็นทางสังคม

รวบรวมข้อมูล โดย กลุ่มนโยบายและวิชาการ พมจ.กำแพงเพชร