โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เกินกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ

เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว

จะรีบดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินโดยเร็วต่อไป

                                                                       กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ใส่ความเห็น