เอกสารเผยแพร่รู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่รู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ดังนี้

หากท่านใดสนใจที่จะอ่านบทความเพื่อสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ www.oic.go.th

ใส่ความเห็น