เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ทบทวนบทบาทหน้าที่ และอำนาจของสำนักงานพัฒนาสังคมเละความมั่นคงของมนุษย์ ตามกฎกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (One Home)

ใส่ความเห็น