องค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

กรมกิจการผู้สูงอายุได้ดำเนินการจัดทำโครงการตระหนักรู้การปรับตัวของผู้สูงอายุ ในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยการจัดทำเอกสารองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อใช้เป็นเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สำหรับประกอบการเรียนการสอนในพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ใส่ความเห็น