รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร (การสัมภาษณ์)

ใส่ความเห็น