ทำเนียบบุคลากร

นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร


นางสาวสุมาลี แสงแก้ว (ส้ม)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
(หัวหน้าฝ่ายบริหาร)

นางสาวพัทธ์ธรา ศรีพุฒ
(ฝ้าย)

นิติกร

นายพลวัต คำวาท (หนุ่ย)

พนักงานขับรถยนต์

น.ส.อารีวรรณ ประเสริฐอุดมศักดิ์ (ดาว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (การเงินและบัญชี)

นายปภาวิน กมลวารางกูร
(ที)

พนักงานอำนวยการ (งานยานพาหนะ)

นายพิทยา  สอนศิริ
(หนึ่ง)

พนักงานขับรถยนต์


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนฤมล  คำอาจ
(หวาน)

นักวิชาการเงินและบัญชี (งานพัสดุ)

นางสาวฐปนัท ยะสินธ์
(หยก)

ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นางสาวนงลักษณ์ ด้วงรักษา
(ลักษณ์)

พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)

นางจินตนา สุวรรณคีรี
(ซิ้ม)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ)

นายธนวัฒน์ แกมขุนทด
(กีต้าร์)

นักพัฒนาสังคม

นายพนมศักย์  สุขทอง
(บอย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางสาวขวัญนภา ศิริสมบัติ (ขวัญ)

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางอรอุษา แสงสิริปรีชา (เบียร์)

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นายภูเบศ  บำเรอ (เค)

นักพัฒนาสังคม

นายรพีพงษ์ กันยะมี
(พงษ์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)

นางสาวฤทัยรัตน์  ทองรักษ์ (รัตน์)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 
(งานบุตรบุญธรรม)

นางอรจิรา กีรติวศิน (อ้อม)

นักพัฒนาสังคม   
(งานสตรีและครอบครัว)

นางสาวอังคณาภรณ์ ประสานมาตร (หญิง)

นักสังคมสงเคราะห์

นางนุชนาฎ  ศิริพันธ์
(ตูน)

นักพัฒนาสังคม
(งาน กสจ.)

นางสาวจารุวรรณ  ข่ายทอง
(ปลา)

จนท.ช่วยโครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

นายเสกพล ดิษฐโชติ (เสก)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
(งานสตรีและครอบครัว)

นางสาวปภาอร สรรวิริยะ
(นุช)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

นางสาวจาริณี เทือกคำซาว
(จา)

นักพัฒนาสังคม (งานเครือข่าย)

นางสาวทิฐินันท์ รอดเป้า
(น้อง)

นักวิชาการเงินและบัญชี   
(งานผู้สูงอายุ)

นางสาวพรพรรณ  สิงห์สั่งถ้ำ
(หญิง)

นักพัฒนาสังคม
(งานผู้สูงอายุ)

นางสาวแพรวพรรณ เข็มตรง
(แพรว)

จนท.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

นายวรวุฒิ  พึ่งพัก
(เจมส์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
(งานผู้สูงอายุและเครือข่าย)

นางสาวพิชชาภา  ห้าวหาญ
(ญาญ่า)

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
(งานค้ามนุษย์และเงินสงเคราะห์)

นางสาวเอมวิกา  วันทะยะ
(เอม)

พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
(งานเด็ก)

นางสาวเชิญขวัญ  มนต์เดช
(กิ๊ก)

นิติกร
(งานผู้สูงอายุ)

นางสาวเนตรนภา เกตุแก้ว
(เนตร)

จนท.ป้องกันความรุนแรงในครอบครัว

นางสาวสุมาลี แสงแก้ว (ส้ม)

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร

นางสาวสมสมร ป้อมภา (ลูกฟัก)

นักพัฒนาสังคม
(งานออกบัตรคนพิการ)

นางสาวมณฑิชา  ฤทธิ์เจริญ
(ปาล์ม)

นักสังคมสงเคราะห์
(งานคนพิการ)

นายธีรศักดิ์ อินกรัด
(เก่ง)

พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานคนพิการ)

นางสาวนิตยา แก้วตา
(เดือน)

นักวิชาการเงินและบัญชี 
(กองทุนคนพิการ)

นางสาวพัสภร  สมศรี
(เนย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(งานคนพิการ)

นางสาวน้ำผึ้ง เพชรนิล
(ใหม่)

นักพัฒนาสังคม
(งานคนพิการ)

นายรุจิกร กีรติวศิน
(บาล์ม)

นิติกร
(งานคนพิการ)

นางสาวจุฑามาศ  ห้าวหาญ
(ผักกาด)

นิติกร
(งานคนพิการ)

นายนิพนธ์ บัวหอม
(พล)

พนักงานขับรถยนต์
(งานคนพิการ)