การยื่นขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ขององค์การสวัสดิการสังคม องค์กรสวัสดิการชุมชน และอาสาสมัคร

คู่มือรับรองมาตรฐาน องค์การสวัสดิการสังคม : มสก. – Google ไดรฟ์

คู่มือรับรองมาตรฐาน องค์การสวัสดิการชุมชน : มสช. – Google ไดรฟ์

คู่มือรับรองมาตรฐาน อาสาสมัคร : มสอ. – Google ไดรฟ์

ใส่ความเห็น